Studio Graficzne - Grafik Komputerowy DTP - Agencja Reklamowa - Projekty Graficzne - Druk

Polityka prywatności

Informacyjna dotycząca zbierania i przetwarzania danych osobowych osób, których te dane dotyczą

  1. Administratorem danych osobowych jest ONENA Wojciech Wdowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem 03-146 Warszawa, ul. Mikołaja Trąby 10 lok. U1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: NIP 657-185-85-29, tel.: + 48 730 411 017, adres e-mail: studiodtp[at]onena.pl
  2. Jedynym celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu w celu umożliwienia realizacji zleceń na oferowane usługi, jak też przygotowywania i przesyłania zamówionych wycen i kosztorysów, a także wystawiania dokumentów rozliczeniowych (np. faktur). Dane do tego celu zbierane są przed administratora w sposób nieautomatyczny. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ? RODO.
  3. Otrzymywane i przetwarzane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że wymaga tego prawidłowe wykonanie zleceń, jednakże tylko po uprzednim poinformowaniu osoby, której te dane dotyczą i na podstawie wyrażonej odrębnej zgody. Wyjątek stanowią również organa i instytucje Państwowe upoważnione na mocy prawa do otrzymania Państwa danych na zasadach obowiązujących i określonych w odrębnych przepisach.
  4. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do wszelkich zebranych i przechowywanych informacji osobowych, które Państwa dotyczą. Mają Państwo prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania tych danych.
  5. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Dane, które Państwo dobrowolnie udostępniają nie będą podlegały profilowaniu. Będą przez Państwa udostępniane jedynie w celu zapewnienia możliwości wykonania usług, przesyłania ofert i informacji handlowych, oraz na potrzeby rozliczeniowo-księgowe. W przypadku odmowy podania przez Państwa koniecznych i niezbędnych danych nie będzie możliwości wykonania oferowanych usług.
  7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku naruszenia zasad związanych z przetwarzaniem Państwa danych.
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w okresie niezbędnym do prawidłowego przesyłania informacji handlowych, wykonania zamówionych usług i rozliczeń, a także ewentualnym dochodzeniu roszczeń. Ponadto Państwa dane osobowe będą także przetwarzane i przechowywane w minimalnej i niezbędnej formie, również na mocy wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych), jednak w przez okres nie dłuższym niż jest wymagany ustawowy czas przechowywania tych danych.